yrsdtrdxtydyf

بازدید هیئت مدیره و مدیر عامل دارالشفای امام حسین (ع ) از خیریه های بوعلی و گلهای امام رضا(ع )به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری و پذیرایی از مددجویان عزیز این مراکز